نقش چربیها در بدن
۱-تامین انرژی
۲-حامل ویتامینهای محلول در چربی
۳-تامین اسیدهای چرب ضروری
۴-حمایت و محافظت از اندامهای داخلی
۵-کمک به تنظیم دمای بدن
۶-نرم کنندگی بافتهای بدن
و به دنبال آن اثر سیر کنندگی و بهبود طعم و مزه غذا

✅نقش پروتئین در بدن
۱-رشد و نگهداری بافتها
۲-تشکیل ترکیبات ضروری بدن
۳-کمک به تعادل اسید و باز
۴-حفظ تعادل آب بدن
۵-محرک ساخت شدن پادتن
۶-انتقال مواد مغذی
۷-تولید گلوکز

✅نقش کربوهیدراتها در بدن
۱-تامین انرژی
۲-تامین قند خون
۳-دفع مواد زاید (ازطریق فیبر )
۴-ذخیره انرژی به صورت چربی و گلیکوژن